VOL.002苏小曼超高清套图[12P]_苏小曼_魅妍社

VOL.002苏小曼超高清套图[12P]_苏小曼_魅妍社

只因但论气味,而不究人参所由生之理,故不能定其性也。橘皮腹毛形圆而红,有似人腹之象,故二物又治人大腹之气,皆取其象也。

总观于天,知蛇只是水木二气之所生也。 或问燥症之不讲也久矣,幸吾子畅发燥症之门,以补六气之一。

髓中藏精主记事,心神上合于髓精乃能知识用事。黄根深长至数尺,取者不用锄掘力拔出土,以其根无旁枝也。

凡香港脚,寒湿者多,宜以温药为主,再加木瓜、苡仁、牛膝为引导,所以利脚下之湿也。然风有寒热二证,故草味苦根降,亦云治风痰,是治热以去痰,与南星正相对待。

铜乃石中之液,色升象血,故能入血分,性能溶铸坚凝,能故能续接筋骨,为跌打接骨之药。 而能解毒,安心气,定神益智,多服强记,亦能止梦遗,乃之药,凡心经虚病俱可治之。

 不知忌而妄用之,则肺气更满,而嗽且益甚,所谓肺热还伤肺者,此类是也。唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

Leave a Reply